תקנון הרשמה וכללי התנהגות במחנה קיץ Adventures  

כללי ההתנהגות במחנה

כללי ההתנהגות נועדו לשמור שלומם של החניכים, ואנו מבקשים כי תקראו אותם יחד עם ילדכם ותבהירו להם את האמור במידת הצורך – כך נוכל לקיים מחנה בסביבה בטוחה ומכבדת לכל.

 1. החניך והוריו מתחייבים לחלוק עם הנהלת המחנה את כל המידע בדבר נושאים אישיים, בריאות, התנהגות או מידע אחר שיכול להיות רלוונטי או שיכול להשפיע על התנהגות החניך במהלך שהותו במחנה.
 2. כללי ההתנהגות שלהלן מתייחסים להתנהגותם של החניכים במסגרת המחנה – אחד כלפי השני, כלפי צוות המחנה, עובדי המקום, ואף בעלי החיים שבסביבה.
 3. על החניך/ה למלא אחר הוראות צוות המחנה ולא לנהוג באופן הדורש השגחה או פיקוח מיוחדים. חניך/ה שלא ימלא אחר כללי ההתנהגות שלהלן, או אחר הוראות בדבר התנהגות במחנה שיינתנו מפעם לפעם על ידי הצוות – יורחק לאלתר ולצמיתות מהמחנה. במקרה של הרחקה כאמור, לא יושבו דמי ההשתתפות או דמי הרישום. 
 4. במחנה Adventures אנו פונים ומדברים אחת עם השני בכבוד – שימוש בכינויי גנאי, ״הטרלות״, הצקות, הצמדת כינויים פוגעניים וכיוצ״ב אסורים בהחלט. לפיכך, בין היתר חל איסור על התייחסות פוגענית למראה של משתתף, למשקל גופו, יכולותיו הפיזיות, לבוש כזה או אחר של מי מהמשתתפות או המשתתפים, ולקשיים הנראים או הלא נראים לעין שהוא או היא סובלים מהם. 
 5. כמו כן, פגיעה מילולית או התייחסות לא מכבדת למי מהמשתתפים  על רקע מין, מוצא, צבע עור, לאום או נטייה מינית – אסורים. 
 6. יש לכבד את המרחב האישי של כל המשתתפות והמשתתפים – כל מגע פיזי שלא נתבקש או כזה שביקשו להפסיק אותו ייפסק באופן מיידי. אין ״למשוך בקוקיות״, לרדוף אחרי משתתפת או משתתף, לשלוח יד לציוד הפרטי של המשתתפים, אין לפלוש למרחב האישי על דרך ״לא נגעתי בך, אל תיגע בי״ וכיוצ״ב.
 7. מגע מיני עם מי מהמשתתפות או המשתתפים במחנה אסור בהחלט.
 8. חל איסור מוחלט על הבאה למחנה או שימוש במחנה באלכוהול, סמים, סיגריות (לרבות אלקטרוניות או הפועלות על ג׳ל), סכינים (לרבות אולרים), גז מדמיע, או כל נשק או פריט בלתי חוקי אחר. 
 9. הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים, או בציוד שבהם – אסורים.  
 10. יודגש כי המחנה כולל ביקור בבריכה. חלה חובה להישמע להוראות צוות הבריכה והמחנה בכל זמן השהייה בבריכה. חניך/ה שיש לה או לו רגישות כלשהי לסביבת בריכה – צריכים ליידע על כך את צוות המחנה ללא דיחוי. 
 11. שימוש בטלפונים סלולריים, לרבות תקשורת עם ההורים, ייעשה לפי הנחיות צוות המחנה. 
 12. הורים ומשפחות חניכים יורשו להיכנס לשטח המחנה בזמנים מוגדרים מבעוד מועד או בנסיבות מיוחדות באישור צוות המחנה. הכניסה לשטח המחנה בכל עת אחרת תותר רק באישור הנהלת המחנה.
 13. מובהר בזאת כי התנהגות בניגוד לכללים שלעיל, עלולה לגרור אחריות אזרחית לפצות או לשפות את הנפגע, ובמקרים מסוימים אף לגרור אחריות פלילית. כמו כן, החברה תהיה רשאית להרחיק חניך מהמחנה ולא יתבצע כל החזר כספי.

תקנון הרשמה למחנה Adventure

הגדרות

״דמי השתתפות״ 

2,990 ש״ח* לילד/ה בגין מחזור מחנה קצר

5,990 ש״ח* לילד/ה בגין מחזור מחנה ארוך

*הסכומים הנ״ל כוללים מע״מ

״דמי רישום״

500 ש״ח לילד/ה בגין מחזור מחנה קצר

700 ש״ח לילד/ה בגין מחזור מחנה ארוך

*הסכומים הנ״ל כוללים מע״מ

״הורה״ או ״לקוח״

לרבות אפוטרופוס. ככל שיידרשו חתימות או אישורים מיותר מהורה אחד – העניין באחריותם הבלעדית של ההורים. ככל שבשביל להשתתף במחנה נדרש אישור מהורה נוסף – ההורה שרושם את החניך/ה ידאג לקבל אותו והוא משחרר בזאת את החברה מכל אחריות בעניין. 

״החברה״

ספיק טו גו בע״מ, ח.פ. 514413251

״חניך/ה״

ילד או ילדה בוגרי כיתה ד׳ עד בוגרי כיתה י״א ששולמו בגינם דמי השתתפות והרשמה, וכל מסמך שהיה על ההורה להעביר למשרדי המחנה הועבר תקין ובשלמות.

״מחזורי מחנה״

מחזור ראשון 

מחזור שני 

מחזור שלישי 

מחזור רביעי

10.7.2022 – 15.7.2022

24.7.2022 – 04.8.2022

07.8.2022 – 12.8.2022

14.8.2022 – 19.8.2022

קצר

ארוך

קצר

קצר

״משרדי המחנה״

כפר הנוער בן שמן, משרדי Adventures

״Adventures״

מחנה קיץ בהפקת החברה

"מרחב אישי"

עד 1 מטר מגופו של האדם

רישום ותשלומים

 1. תשלום מלא של דמי ההשתתפות ודמי הרישום הינו תנאי מתלה לצורך קבלת ילד/ה כחניך/ה במחנה. 
 2. דמי הרשמה, ע"ס 500 ש״ח למחנה הקצר (6 ימים) ו- 700 ש״ח למחנה הארוך (11 ימים), לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה לאחר ה- 1 במאי, אלא אם הביטול נעשה כמפורט להלן. בעת תשלום דמי ההשתתפות, דמי הרישום יקוזזו. 
 3. את כלל התשלומים יש להשלים עד 45 יום לפני פתיחת המחזור, או לפי תנאי מבצע הרשמה. תשלומים אשר יבוצעו מאוחר מכן יחויבו בעמלת איחור בסך 250 ש״ח. יודגש כי מקום במחנה יובטח אך ורק מי שהשלים את הרישום, לרבות תשלום מלא של דמי ההשתתפות, עד 45 ימים לפני פתיחת המחזור. בכל מקרה אחר – אין הבטחה או שריון מקום ולא יבוצע החזר של דמי הרישום ככל שההרשמה לא תושלם. 
 4. מלבד התנאים בתקנון זה, יחולו כל התנאים המצורפים למבצע הרשמה, הנמצאים גם בקישור הבא.
 5. הרשמה במהלך 45 הימים שלפני פתיחת מחזור מחייבת תשלום מלא בעת ההרשמה.
 6. לא יתחיל חניך את המחזור לפני השלמת התשלום במלואו.

שינויים, ביטולים והחזרים

 1. ביטול עד 45 יום לפני מועד פתיחת המחזור – זכאי להחזר מלא, למעט דמי הרישום.
 2. לא יינתן כל החזר כספי לאחר המועד הנ"ל. 
 3. פתיחת מחזור או קיומו של טיול מותנים במספר הנרשמים. במידה וניאלץ באי קיומו של מחזור ניידע 21 יום לפני פתיחתו.
 4. לא יינתן החזר על הגעה מאוחרת למחנה או הרחקה מהמחנה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, בעקבות הפרה של כללי ההתנהגות במחנה.
 5. במידה וחניך יאלץ לעזוב את המחנה מסיבה רפואית, בהנחיית איש צוות רפואי של המחנה, או בנסיבות רפואיות אחרות, יוחזר סכום השווה ל-40% מהתקופה היחסית שלא נוצלה, מתוך התעריף ששולם עבור המחזור. עזיבה במהלך חמשת הימים האחרונים של המחזור במחנה הארוך או היומיים האחרונים במחנה הקצר, לא תזכה בהחזר כספי כלשהו.
 6. בקשות לביטול הרשמה יש לשלוח במייל לכתובת cancel@adventures-camp.com והיא תאושר על ידינו בהודעה חוזרת.
 7. החברה תחל בביצוע ההחזרים הכספיים בחודש ספטמבר 2022. 
 8. בכל מקרה של ביטול מחזור (או חלקו) בשל אי אלו השפעות הקורונה, התשלום ששולם יישמר למחזור אחר השנה (במידת האפשר) או לשימוש בשנים הבאות.

ביטוח ובריאות

  1. הורי החניך/ה מתחייבים ליידע את משרדי המחנה במהלך ההרשמה על כל מצב בריאותי פיזי או נפשי מיוחד, אלרגיות או מוגבלות של הילד/ה. מובהר בזאת כי לחברה אין אפשרות לפקח על כך שבמזון לא יימצאו אלרגניים ובמקרים של רגישות מיוחדת על ההורה האחריות לתדרך את החניך לשים לב לדבר ולציידו בכל הנדרש במקרה של צורך בטיפול. המחנה אינו מתאים לילדים הסובלים מאלרגיות מסכנות חיים וההורה נדרש שלא לבצע רישום.
  2. הפעילות במחנה כוללת חשיפה לשמש ועל הורי החניך לצייד אותו בקרם הגנה מתאים.
  3. הנהלת Adventures שומרת את הזכות שלא לקבל למחנה חניך/ה או להפסיק את שהייתו במחנה במקרים בהם תחליט שלא ניתן לתת מענה מתאים לצרכים הרפואיים הפיזיים או הנפשיים, וזאת על -פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הורי החניך/ה מתחייבים להעביר טופס רפואי והצהרת בריאות מלאה אל משרדי המחנה עד 7 (שבעה) ימי עסקים לפני תחילת המחנה. כל תרופה שבשימוש החניך חייבת להופיע בטופס הרפואי באופן ברור ומודגש לרבות הוראות נטילת. ב אין באמור כדי להעביר את האחריות לנטילת תרופות על כתפי החברה וההורה הינו האחראי הבלעדי לעניין זה.
 1. המשתתפים מבוטחים על ידי החברה בביטוח צד ג' בכל תקופת שהותם במחנה הקיץ.
 2. המשתתפים יפקידו במשרד המחנה את כרטיס קופת החולים, בהגיעם למחנה.
 3. כל תשלום על ביקור במרפאה, הזמנת רופא או רכישת תרופות – ייגבה על -ידי משרד המחנה מהוריי החניך/ה כנגד הצגת קבלה כדין. ככל שהדבר יתאפשר בנסיבות הספציפיות, צוות המחנה ינסה ליצור קשר עם הורה בטרם ביצוע הרכישה או הטיפול.
 4. ההורה מתחייב כי בכל תקופת שהות החניך במחנה, הוא יהיה זמין טלפונית ובמקרה הצורך גם יוכל להגיע פיזית בהתראה קצרה. ככל שהורה אינו מסוגל לעמוד באמור, עליו למנות נציג מחליף ולהודיע על פרטי ההתקשרות עימו למשרדי החברה בכתב. 


שונות

  1. השתתפות החניך/ה במחנה הינה בכפוף לתקנון ההתנהגות שלהלן. יודגש כי ציות לכללי המחנה הוא חובה לכל חניך/ה, ואי-ציות לכללים עלול לגרור הרחקה מהמחנה. 
  2. החברה אינה אחראית לכל נזק שמשתתף יגרום לרכוש במחנה או לרכוש כל צד שלישי. במידה וייגרם נזק במזיד ע"י החניך, יחויב הלקוח בהתאם לעלות הנזקים אשר נגרמו.
  3. הנהלת המחנה אינה נושאת באחריות לאובדן או פגיעה בציוד החניכים.
  4. אנו מאשרים לחברה להשתמש בכל תמונה, צילום, הקלטה, תוצר ודומיהם של ילדי לצורכי שיווק ופרסום פעילויות החברה.
 • אנו מאשרים להנהלת המחנה לשלוח לבני \בתי עדכונים, בקשות, והודעות דרך הדוא"ל, ברשתות חברתיות באינטרנט ובטלפון הנייד.04